تکمیل موزائیک کف مدرسه 6 کلاسه روستای درک

تکمیل عایق رطوبتی بام مدرسه 6 ملاسه روستای درک
فوریه 20, 2022
تکمیل نمای مدرسه 6کلاسه روستای درک
فوریه 20, 2022