تکمیل سرامیک بدنه مدرسه 6 کلاسه روستای درک

نصب پنجره و حفاظ کلیه پنجره های مدرسه 6کلاسه روستای شهریری
فوریه 20, 2022
تکمیل عایق رطوبتی بام مدرسه 6 ملاسه روستای درک
فوریه 20, 2022