نصب پنجره و حفاظ کلیه پنجره های مدرسه 6کلاسه روستای شهریری

نصب کلیه دربهای داخلی مدرسه 6 کلاسه روستای شهریری
فوریه 20, 2022
تکمیل سرامیک بدنه مدرسه 6 کلاسه روستای درک
فوریه 20, 2022