حمایت از تحصیل دانش آموزان و دانشجویان مستعد

طرح حمایت تحصیلی از دانش آموزان و دانشجويان در شهرها و روستاهاي مناطق محروم و کمتر توسعه يافته (اعطای کمک هزینه تحصیلی) یکی از طرح های اصلی جامعه نیکوکاری ابرار می باشد. ضرورت اجرای این طرح از آن جهت است که مطابق آمارهای ارائه شده در سالهای اخیر، میلیونها دانش آموز واجب التعلیم، از تحصیل بازمانده اند. آنچه مسلم است بسیاری از این دانش آموزان، مستعد تحصیل هستند و چنانچه به صورت اصولی حمایت شوند، میتوانند به مدارج بالای علمی و دانشگاهی دست یابند.

با توجه به مشکلات دانش آموزان و دانشجویان در شهرها و روستاهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و ضرورت حمایت از آنان و همچنین استقرار اکثر موسسات حمایتی فعال در تهران و بعضاً کلان شهرها، مطابق مفاد اساسنامه مبنی بر حمایت تحصیلی از جوانان مستعد و نیازمند در مناطق محروم، پس از آماده نمودن زیرساختهای مورد نیاز، طرح حمایت تحصیلی از سال 1392 به صورت عملیاتی آغاز گردیده است.

با عنایت پروردگار و حمایت های بی دریغ حامیان گرامی، جامعه نیکوکاری ابرار توانست تا پایان نیمه اول سال 1395 1150  تن از دانش آموزان و دانشجویان مستعد مناطق محروم  را مشمول این طرح گرداند.

مبلغ کمک هزینه تحصیلی  برای دانش آموزان ماهانه 1/000/000 ریال و دانشجویان ماهانه 1/800/000 ریال می باشد.

مراحل اعطای کمک هزینه  تحصیلی به متقاضیان به شرح زیر بوده است:  

1- شناسایی مددجو و صدور درخواست پذیرش

2- بررسی مددکار مطابق دستورالعمل ها

3- تهیه پرسشنامه و تکمیل پرونده

4- تایید مدارک و مراحل انجام کار توسط اتاق بازرگانی مربوطه

5- انجام کنترل نهایی توسط دفتر مرکزی ابرار و ارسال اطلاعات به سیستم یکپارچه وندا

6- صدور گواهی اعطای کمک هزینه تحصیلی با امضای مدیر عامل و رئیس اتاق بازرگانی مربوطه

7- اختصاص حامی به مددجو و پرداخت مقرری ماهیانه بصورت متمرکز از طریق سیستم بانکی

جشن اعطای بورسیه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان استان لرستان؛ بهمن ماه 1393

جشن اعطای بورسیه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان استان کرمان؛ شهریور 1393

جشن اعطای بورسیه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در استان خراسان جنوبی؛ اسفند 1394

جشن اعطای بورسیه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در استان البرز؛ شهریور 1395


جشن اعطای بورسیه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در استان یاسوج؛ مهر1395

 

جشن اعطای بورسیه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در استان قزوین؛ مهر 1395