پروژه توسعه پایدار روستایی استان کردستان

پروژه توسعه پایدار روستایی استان کردستان

شناسنامه پروژه:

عنوان: طرح توسعه پایدار روستاهای گیزمل سفلی، کوس عنبر، گاوآهنتو، هزارکانیان  با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی

گروه بهره مندان: مردم روستاهای گیزمل سفلی، کوس عنبر، گاوآهنتو، هزارکانیان

محل اجرا: کردستان- شهرستان دیواندره

زمان شروع طرح: آبان 1395

زمان پایان طرح: مهر ماه 1397

 

چشم انداز پروژه:

در پنج سال آینده جوامع روستایی گاوآهنتو، گیزمل سفلی، کوس عنبر و هزارکانیان بویژه گروه های نابرخوردار و در حاشیه قرار گرفته که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مهمی از قبیل بیکاری، مهاجرت، درآمد پایین و آسیب های اجتماعی مواجهند، بتوانند با توانمندسازی منابع انسانی و طبیعی، مشارکت و همکاری و حمایت جامعه نیکوکاری ابرار، نیکوکاران و دست اندرکاران دولتی از چرخه فقر و توسعه نیافتگی رهایی یافته و با کارآفرینی، بهره وری کسب وکار، اشتغال پایدار و  عدم تخریب محیط زیست، زندگی با نشاط، امیدوارانه و عزتمندی بدست آورند.  

ماموریت پروژه:

این طرح در نظر دارد در چارچوب بسته راهنمای توسعه پایدار روستایی و الگوی جهار وجهی توسعه پایدار روستایی  با حمایت جامعه نیکوکاری ابرار و همکاری دست اندرکاران دولتی ظرف مدت دو سال روستاهای گاوآهنتو، گیزمل سفلی، کوس عنبر  هزارکانیان از بخش سارال شهرستان دیواندره را در فرآیند توسعه قرار دهد

هدف پروژه:

هدف کلی:
قرار گرفتن روستاهای گاوآهنتو، گیزمل سفلی، کوس عنبر و هزارکانیان  در فرایند توسعه و خروج از چرخه فقر با زمینه سازی برای توسعه پایدار روستاهای با تاکید بر اقتصاد محلی، دانش و تکنولوژی بومی، بهبود اشتغال و بهره وری کسب و کار و زندگی و ماندگاری در روستا بوسیله تجمیع، تلفیق و هم افزایی منابع درونی و بیرونی منظومه روستایی.

اهداف جزیی:

·        مطالعه میدانی با ارزیابی مشارکتی روستایی جهت بررسی مشارکت پذیری روستائیان از گزینه های مطالعه شده قبلی

·        مطالعات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، جمعیتی، منابع، امکانات و زیرساخت ها  در وضعیت موجود

·        مطالعات اقتصادی (اشتغال، معیشت و سبک زندگی مردم، درامد، مشاغل، محصولات اصلی، بازارهای موجود، فروش، نیازهای اقتصادی، بررسی شاخص های اقتصادی در ابتدا و پایان پروژه و...)

·        شناخت نیازها و اولویت ها با تاکید بر نیاز های معیشتی و اقتصادی

·        شناخت ظرفیت ها، استعدادها و قابلیت های توسعه محلی- اقتصادی(درونی و بیرونی)

·        تهیه برنامه اقدام و اجرای برنامه عملیاتی با آموزش و توانمند سازی ذی نفعان و دست اندرکاران طرح در سطوح مختلف با تاکید بر جامعه محلی

·        تعریف و اجرای پروژه ها توسط جامعه محلی و ذینفعان بر مبنای مطالعات و اولویت نیاز ها، مدیریت پرداخت تسهیلات از منابع تخصیص داده شده برای پروژه های اقتصادی

·        پیگیری و هماهنگی و مدیریت اجرای پروژه ها، پایش اقدامات، فعالیت ها و پروژه ها، ارزشیابی، تهیه برنامه خروج

·        برگزاری جشنواره پایانی و تهیه برنامه نظارت و پایداری

·        تدوین گزارش نهایی و مستند سازی

روش اجرا:

طرح ها و برنامه های توسعه روستایی موفق خواهد بود و به پایداری منجر می شود که جامعه محلی نه تنها در اجرا بلکه در برنامه ریزی، پایش و ارزشیابی نقش اصلی را ایفا نماید. برنامه ریزی دوسویه و غیرمتمرکز باشد. 

در این پروژه از تکنیک های روش کیفی و ارزیابی مشارکتی روستایی شامل مشاهده، مشاهده مشارکتی، مصاحبه عمیق، بحث گروهی متمرکز، ترسیم نقشه، مطالعه میدانی، تحلیل سوات، درخت مشکلات، درخت هدف و... و تکنیک های روش کمی شامل پیمایش، نظر سنجی و بررسی و تحلیل داده های ثانویه شامل مطالعات مرتبط موجود، داده های آماری و... استفاده خواهد شد.

گروه مطالعاتی و اجرایی:

نیروی انسانی کارآمد و دانش پژوه مهمترین ابزار برای موفقیت و اجرای طرح به حساب می آید. در این طرح سه گروه خارج از روستا با کارکردهای متفاوت نقش دارند:

·        تیم اصلی: تسهیلگران روستایی با تجربه

6  نفر شامل دو نفر  دکترای برنامه ریزی و توسعه روستایی  و دو  نفر کارشناس ارشد خاکشناسی و ترویج و آموزش کشاورزی،  دو نفر (یک نفر خانم)کارشناس کشاورزی شامل مجری و همکاران که مدیریت و اجرای طرح تا مستندسازی را به عهده دارند.

·        گروه مشورتی و کارشناسی:

9  نفر شامل 5 نفر از تیم اصلی و 4 نفر از کارشناسان و پژوهشگران دولتی و غیردولتی که حداقل دو نفر تخصص اقتصادی یا اقتصاد کشاورزی و یک نفر تخصص یا تجربه کسب وکار و کارآفرینی روستایی و یک نفر تخصص کشاورزی ترجیحا دامپروری داشته باشند.

·        گروه مطالعاتی:

 یک نفر از تیم اصلی مسول و مجری مطالعات اسنادی و کارشناسی در حوزه های مورد نیاز طرح را به عهده دارد که به حسب موضوع از تخصص های جامعه شناسی، اقلیم و کشاورزی، اقتصاد، صنایع کوچک و خدمات استفاده خواهد نمود.