پروژه توسعه پایدار روستایی استان خراسان جنوبی

پروژه توسعه پایدار روستایی استان خراسان جنوبی

شناسنامه پروژه:

عنوان: طرح توسعه پایدار روستاهای فلک، خونیک، اندریک و تجن قاین با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی

گروه بهره مندان: مردم و جوانان روستاهای  روستاهای فلک، خونیک، اندریک و تجن قاین

محل اجرا: خراسان جنوبی - قاین

زمان شروع طرح: شهریور 1395

زمان پایان طرح: مرداد ماه 97

 

معرفی مختصر پروژه:

 طرح توسعه پایدار روستاهای فلک، خونیک، اندریک و تجن قاین با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی در راستای اهداف جامعه نیکوکاری ابرار به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار روستاها با رویکرد اشتغال و کارآفرینی اجرا می شود و برمبنای آن با زمینه سازی  توانمندسازی جامعه محلی شرایط برای شروع توسعه  روستا فراهم خواهد شد. این طرح در سه مرحله شامل مرحله مطالعه و شناخت، مرحله تدوین برنامه  و پروژه و مرحله اجرای پروژه های توسعه روستایی اجرا می شود.

هدف پروژه:

الف) هدف کلی

         زمینه سازی برای تحقق توسعه پایدار روستایی در روستاهای فلک، خونیک،  تجن و اندریک با تاکید بر اشتغال و معیشت پایدار

ب) اهداف جزئی

شناخت و بررسی وضعیت موجود روستاهای فلک، خونیک، باراز و اندریک

تدوین برنامه عملیاتی برای شروع توسعه روستاهای فلک، خونیک، باراز و اندریک

آموزش و توانمندسازی ذی نفعان و دست اندرکاران طرح در روستاهای فلک، خونیک، باراز و اندریک

تسهیل راه اندازی کسب و کارهای کوچک و بهره گیری از فرصت های اشتغال پایدار

توانمند سازی روستائیان برای افزایش بهروری و ارتقا سطح معیشت و بهبود درامد

تسهیل بازاریابی تولیدات روستا و کمک به فروش محصولات موجود

فراهم کردن زمینه پایداری دستاوردهای توسعه

 

روش اجرا:

در برنامه های توسعه روستایی روش شناسی اصلی بر پایه رویکرد مشارکتی است به گونه ای که برنامه ها را باید با مردم طراحی کرد. در این مدل مردم محور توسعه هستند. مردم از طریق مشارکت در فرایند نیازسنجی توسعه ، آنالیز داده ها و طراحی مدل های توسعه حضور دارند. این مدل مبتنی بریادگیری و مشارکت همه ی ذینفعان در فرآیند توسعه است. یادگیری و عمل مشارکتی یک عنوان کلی است که بسیاری از متدها و روش ها و رهیافت های این مدلی را شامل می شود. رهیافت هایی از قبیل ارزیابی مشارکتی روستایی، ارزیابی سریع روستایی ، و غیره در این چارچوب قرار می گیرند.

روش ارزیابی مشارکتی روستایی (P.R.A. Participatory Rural Appraisal ) از جمله روش هایی است که در مدل جدید توسعه، طرح و محور برنامه های توسعه روستایی در دوران اخیر بوده است. در این روش برنامه ریزی با مردم و  رویکرد پایین به بالا مورد تاکید قرار دارد. محقق و کنشگر توسعه با استفاده از تکنیک های  بیشتر کیفی سعی در شناخت، برنامه ریزی  و ارزیابی دارد.

مشارکت عمومی و به ویژه ذی نفعان اصلی، انعطاف پذیری برنامه ها از اصول اصلی  ارزیابی مشارکتی روستایی است.

در این طرح از تکنیک های روش کیفی و ارزیابی مشارکتی  روستایی شامل مشاهده، مشاهده مشارکتی، مصاحبه عمیق، بحث گروهی متمرکز، ترسیم نقشه، مطالعه میدانی، تحلیل سوات، درخت مشکلات، درخت هدف و...  و تکنیک های روش کمی شامل پیمایش، نظر سنجی  و بررسی و تحلیل داده های ثانویه شامل مطالعات مرتبط موجود، داده های آماری و... استفاده خواهد شد.

در این طرح  پس از گرداوری اطلاعات در هر مرحله فرایند اجرا با فاصله از تحقیق شروع می شود.