حمایت تحصیلی (اعطای کمک هزینه تحصیلی)

با حمایت از یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد آینده او را متحول نماییم.  

مطابق آمارهاي ارائه شده در يک دوره زماني شش ساله نزديک به پنج ميليون دانش آموز واجب التعليم ، يا تحصيل را آغاز ننموده اند و يا از چرخه تحصيل خارج شده اند. آنچه مسلم است بسياري از  اين دانش آموزان، مستعد تحصيل هستند و چنانچه به صورت اصولي حمايت شوند قادر خواهند بود به مدارج بالای علمی و دانشگاهي دست یابند.

با توجه به مشکلات دانش آموزان و دانشجويان در شهرها و روستاهاي مناطق محروم و کمتر توسعه يافته و ضرورت حمايت از آنان و همچنين استقرار اکثر مؤسسات حمايتي فعال در تهران و بعضاً کلان شهرها، مطابق بند 4 موضوع فعالیت جامعه نیکوکاری ابرار مندرج در اساسنامه مبنی بر حمایت تحصیلی از جوانان مستعد و نیازمند و همچنین اولویت های اجرائی تعیین شده از سوی هیأت مدیره، طرح حمایت تحصیلی بصورت عملیاتی آغاز گردید.

براساس طراحی انجام شده، مرحله اول طرح مذکور در استانهای خراسان جنوبی، کرمان، سمنان و اردبیل  پایه ریزی و در نیمه اول سال 1392 راه اندازی گرديد. درحال حاضر نیز با توجه به موفقیت های بدست آمده بحول و قوه الهی این طرح در بیشتر  استان های کشور آغاز بکار نموده است.

  روش اجرای طرح   

در این طرح پس از شناسایی دانش آموزان و دانشجویان مستعد در مناطق محروم و همچنین حاشیه شهرها، گذراندن مراحل جذب مطابق آیین نامه ها و دستورالعمل های ابرار، نسبت به اعطای بورس تحصیلی به آنان اقدام میگردد.

بمنظور آگاهی از حجم و تنوع کارهای انجام شده در رابطه با اجرائی نمودن این طرح، به فعالیت های‌ انجام شده بشرح زیر اشاره می گردد:

 الف- عقد قرارداد جهت آماده سازی و شخصی سازی سیستم در جامعه نیکوکاری ابرار با برنامه نویسان نرم افزار وندا و اجرای قرارداد و تحویل آن منطبق با شاخص ها و ضوابط جامعه نیکوکاری ابرار.

ب - حضور در بیشتر استان های کشور و راه اندازی دفتر ابرار در این استانها و انتخاب تعدادی از همکاران اتاق ها برای فعالیت در اجرای طرح مزبور با همکاری نهادهای آموزشی و حمایتی محلی بصورت کاملاً داوطلبانه.

ج- برگزاری کلاسهای آموزشی سیستم وندا در محل اتاق هریک از استانها و همچنین در مرکز آموزشی و پژوهشی اتاق ایران بصورت متمرکز برای همکاران داوطلب.


حامی گرامی
جهت مشارکت در طرح حمایت تحصیلی و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد، می توانید از طریق پیوند زیر اقدام فرمایید:

                                                      
    سامانه جستجو و انتخاب مددجویان