مشارکت در توسعه یک روستا

مشارکت در توسعه یک روستا

برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها؛

برای حمایت از ایده های اقتصادی دختران و زنان روستا؛ 

برای حفظ آب، خاک و محیط زیست روستا؛ 

برای حمایت از آموزش و توانمندسازی؛

برای تجربه حس خوب مشارکت در ساخت روستایی آباد؛ 

حامی مادی یا معنوی طرح توسعه پایدار روستایی ابرار باشید.  

جهت اطلاع از شیوه­های متنوع حمایت با سرکار خانم جوانمردی؛ مسئول طرح توسعه پایدار روستایی تماس حاصل فرمایید.
ایمیل آدرس:  info@abrarcharity.ir 
شماره تماس: 85732170- 021