تعداد مددجوی انتخابی : 0


  شماره پرونده: 1296
  نام: سحر
  سن: 18
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 18.64
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1442
  نام: زهرا
  سن: 18
  مقطع تحصیلی: پایه یازدهم
  معدل: 19.27
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1551
  نام: کمند
  سن: 17
  مقطع تحصیلی: پایه یازدهم
  معدل: 17.69
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1562
  نام: نسترن
  سن: 17
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 19.87
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر