مسجد هامبورگ

    • مسجد هامبورگ مسجد هامبورگ

      هامبورگ بزرگترین مرکز تجمع ایرانیان در آلمان است. جامعه ایرانی هامبورگ به راحتی به چشم می آید و در بسیاری از نقاط شهر به ویژه در مرکزاین شهر می توان فروشگاه ها و رستورانهای ایرانی و یا اطلاعیه های فارسی را بر در و دیوار مشاهده کرد. مسجد ایرانی های هامبورگ که قبل از انقلاب ساخته شده و تا کنون افرادی مانند مرحوم شهید بهشتی و آقای خاتمی مسئولیت اداره آن را به عهده داشته اند، بنای آبرومند و باشکوهی است که به همت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ساخته شده و در فهرست دیدنی های شهر قرار گرفته است.