آمارها و نمودارها

نمودار تعداد مددجویان بورسیه ابرار از سال 1392 تا پایان 1394
نمودار تعداد مددجویان بورسیه از سال 1392 تا کنون
آمار مددجویان تحت پوشش جامعه نیکوکاری ابرار تا پایان سال 1393