جهت اطلاع از پیشینه تحصیلات، سوابق مطالعاتی و اجرایی دکتر محمد نهاوندیان، از وب سایت رسمی در لینک زیر بازدید فرمایید:

http://www.nahavandian.com/