تکمیل عملیات اجرایی مدرسه 6کلاسه شهریری

تابلو مدرسه 6 کلاسه روستای شهریری
فوریه 20, 2022
نصب کلیه دربهای داخلی مدرسه 6 کلاسه روستای شهریری
فوریه 20, 2022