نصب کلیه دربهای داخلی مدرسه 6 کلاسه روستای شهریری

تکمیل عملیات اجرایی مدرسه 6کلاسه شهریری
فوریه 20, 2022
نصب پنجره و حفاظ کلیه پنجره های مدرسه 6کلاسه روستای شهریری
فوریه 20, 2022