خرمشهر و آبادان؛ پایلوت همکاری میان جامعه نیکوکاری ابرار و بنیاد دانش