مسئولیت اجتماعی غایب است؛ عبدالوهاب شهلی‌بر دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران