ساختمان آموزشی مدرسه ۸کلاسه ، عیدی خیرین در اسفند ۱۳۹۹ به دانش آموزان روستای رادودج