خاکبرداری فنداسیون مدرسه فاطمیه نیکشهر در اسفندماه ۱۳۹۹