جامعه‌ نیکوکاری ابرار در منطقه زلزله زده سی‌سخت، مدرسه می سازد.