برگزاری دو کارگاه آموزشی برای باغداران پسته شهرستان گناباد توسط جامعه نیکوکاری ابرار