فراخوان جمع آوری کمک نقدی برای زلزله زدگان شهرستان سی سخت