پویش اهدای خون، به همت جامعه نیکوکاری ابرار، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شد.