همایش ملی نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت خطرپذیری بلایای طبیعی و غیرطبیعی برگزار شد.