طراحی محیط و مسئولیت اجتماعی؛ نوشته مجید صفاری نیا