گفتگو با مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار در وِِیژه نامه نکوداشت فیروزه صابر