امضاء تفاهم نامه سه جانبه برای اجرای طرح پایلوت ملی مقابله با پدیده گرد و غبار با مشارکت کشاورزان