اجرای طرح “دوباره مهر” همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید