راهکارهای اثربخشی تسهیلات اشتغال روستایی مبتنی بر درس آموخته طرح توسعه پایدار روستایی ابرار در استان کردستان؛ نویسنده: دکتر محمد تقی شریعتی؛ مجری طرح کردستان