یادداشت علی‌اصغر خامنوی، مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار؛ کمک‌های ابرار تا پایان بحران کرونا ادامه دارد