سرمایه‌گذاری در‌ روستاها در مسیر اهداف توسعه پایدار؛ نوشته محمدامین خراسانی