تفاهم نامه همکاری میان جامعه نیکوکاری ابرار و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر امضاء شد.