یادداشت مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار به مناسبت روز جهانی خیریه