هر روستا؛ یک جامعه محلی با نیازها و تقاضاهایی متفاوت