استمرار حمایت از خانواده های تحت پوشش طرح حمایت تحصیلی در خرداد ماه