ایجاد پلت فرم مسئولیت اجتماعی؛ روشی مطلوب برای کمک‌های خیرخواهانه بخش خصوصی