یادداشت مدیرعامل ابرار به مناسبت ۲۷ ژوئن؛ روز جهانی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط