کمک ۲۰۰ میلیون تومانی اتاق ایران به موسسه خیریه کهریزک