تلاش برای رفع نابرخورداری خانواده های طرح حمایت تحصیلی در وضعیت ناشی از بحران کرونا