حفظ کسب و کارهای روستایی در وضعیت پساکرونا هدف ابرار در طرح توسعه پایدار روستایی