خانواده و توسعه روستا؛ یادداشت دکتر محمدتقی شریعتی به مناسبت روز جهانی خانواده