یادداشت محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران کمک 150 میلیارد تومانی بخش خصوصی برای مبارزه با کرونا