یادداشت محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران کمک ۱۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی برای مبارزه با کرونا