در طرح حمایت تحصیلی جامعه نیکوکاری ابرار، کاهش علل نابرخورداری را هدف گرفته ایم.