جامعه نیکوکاری ابرار، حامی تلاشهای کنشگران توسعه محلی در روستاهای کشور