جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان سیل استان سیستان و بلوچستان