مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار از شعبه آسایشگاه خیریه کهریزک در استان البرز بازدید کرد.