کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران برای نخستین بار منتشر کرد تحلیل وضعیت مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های ایرانی