حضور جامعه نیکوکاری ابرار در جلسه هیئت نمایندگان – آذر ماه ۱۳۹۸