جهان سال ۲۰۲۰ را با چه پیشرفت ها و چالش هایی آغاز می کند؟