مجمع عمومی عادی سالیانه جامعه نیکوکاری ابراربرگزار شد.