مبتنی بر نتایج گزارش جهانی تکنولوژی در سازمان های غیردولتی در سال ۲۰۱۹: فیس بوک؛ تکنولوژی برتر در بین سازمان های مردم نهاد در سراسر جهان